Wie zijn wij?

Stichting ATEX tracht het bewustzijn over explosieveiligheid (ATEX) te vergroten en wil op die manier Nederland en het bedrijfsleven veiliger te maken. Stichting ATEX treedt op als een gesprekspartner voor het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en neemt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de certificering van personen en bedrijven op het gebied van explosieveiligheid.

Doelstellingen

Het inrichten en in standhouden van een breed gedragen kwalificatiestructuur van kennis en kunde met betrekking tot explosieveiligheid in Nederland, rekening houdend met internationale ontwikkelingen, harmonisatie en uniformiteit.

Het verspreiden en promoten van een  tweetal normen voor de certificatie van bedrijven waarmee deze aan belanghebbenden aantoonbaar en inzichtelijk kunnen maken dat zij gevaren van een explosieve omgeving onderkennen en beheersmaatregelen hebben genomen.

Het borgen van een onafhankelijke toetsing van kennis en kunde met betrekking tot explosieveiligheid door middel van genormeerde en gekwalificeerde examens.

Missie

De kennis over explosieveiligheid die via buitenlandse systemen wordt aangeboden bevindt zich op een hoog en abstract niveau. Het ontbreekt aan kennisoverdracht en toetsing in begrijpelijke taal op alle niveaus. De missie van Stichting ATEX is het verspreiden van kennis die voor alle niveaus begrijpelijk en onafhankelijk toetsbaar is. Hierdoor wordt meetbaar of het overdragen van kennis is geslaagd waardoor werken veiliger wordt.

Visie

In Nederland werken meer dan 400.000 mensen in een mogelijk explosieve omgeving. De visie van Stichting ATEX is dat er kennis nodig is om veilig in een mogelijk explosieve omgeving te werken. Om te bepalen of er voldoende kennis van explosieve omgevingen aanwezig is om verantwoord aan de slag te gaan, is het noodzakelijk dat deze kennis onafhankelijk wordt getoetst. Kennis die middels onafhankelijke toetsing wordt bevestigd geeft een hoge garantie dat die kennis ook echt aanwezig is. Door onafhankelijke examinering op alle niveaus toe te passen zal het risico op het ontstaan van een explosie verminderen en werken in een explosieve omgeving veiliger worden.