Locatie eisen

 • Voor iedere kandidaat moet een stoel en een tafel beschikbaar zijn met een minimum afmeting van 90 cm  x 90 cm.

 • Er moet een aparte tafel en stoel beschikbaar zijn voor de examinator/surveillant, voorin de ruimte. Tevens een extra stoel voor een afgevaardigde van een toezichthoudende instantie.

 • Tussen de kandidaten moet een vrije ruimte zijn van minimaal één meter.

 • Voldoende verlichting, verwarming en ventilatie in de ruimte.

 • De ruimte dient vrij van verstoring te zijn waarbij geen overlast is van hinderlijk geluid buiten de examenruimte.

 • In de directe nabijheid van de examenruimte: toiletruimtes voor dames en heren.

 • In de examenruimte worden uitsluitend bevoegde personen toegelaten, zoals de surveillant(en), de examenkandidaten, die onaangekondigd het examen kan bijwonen om toezicht te houden op de ATEX examinering.

 • Er mag geen vertegenwoordiging van het opleidingsinstituut aanwezig zijn tijdens het examen.

 • Toegankelijk voor minder valide (indien van toepassing)

 • Voorafgaand aan het examen zal de examinator de ruimte controleren. Op- en/of aanmerkingen moeten direct verholpen worden. Als de examinator de examenruimte afkeurt, kan het examen worden afgelast.

 • Een examen wordt afgenomen in een examenlocatie die voor de duur van het examen onder de verantwoordelijkheid valt van het examencentrum.

 • De verhuurder of plaatsvervanger moet één uur voor aanvang van het examen aanwezig c.q. bereikbaar zijn voor het geven van toelichting en het zo nodig oplossen van onvolkomenheden. Als de locatie niet aan deze eisen voldoet, zal de toezichthouder de locatie moeten afkeuren en kan het examen geen doorgang vinden.

 • Als Stichting ATEX of het ATEX Examencentrum examenruimte huurt die buiten eigen locaties is gevestigd, en één of meerdere factoren voldoen op de examendag niet aan de wensen/eisen? Dan is Stichting ATEX of het ATEX Examencentrum niet gebonden aan de huurovereenkomst en kan er geen schadevergoeding geëist worden.

Aansprakelijkheid

Stichting ATEX of ATEX Examencentrum bv is gedurende de voorbereiding, uitvoering en afronding van een examen verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de examenruimte en wie in de examenruimte worden toegelaten.

Stichting ATEX of ATEX Examencentrum bv stelt alles in het werk om de te organiseren examens vlekkeloos te laten verlopen. Stichting ATEX of het ATEX Examencentrum accepteert evenwel geen aansprakelijkheid voor overmacht en het niet-nakomen van verplichtingen door derden, waaronder eventueel te gebruiken koeriersdiensten.