Examenreglement

 • U dient op tijd aanwezig te zijn, na aanvang van het examen wordt u niet meer toegelaten.
 • U bent verplicht zich tijdens het examen te legitimeren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, gemeentelijk identiteitsbewijs). Zonder geldig legitimatiebewijs kunt u niet deelnemen aan het examen.
 • U mag de examenruimte tijdens het examen niet verlaten. Verlaat U de examenruimte voordat u klaar bent met het examen dan wordt u afgewezen.
 • Controleert u voor aanvang van het examen of uw examen compleet is. In geval van de examens ATEX Basis A en ATEX Basis B heeft u 1 antwoordformulier nodig en de examenopgaven.
 • De beschikbare tijd voor het examen is 60 minuten.
 • Het examen A bestaat uit 40 meerkeuze vragen waarvan u er maximaal 12 fout mag beantwoorden. Het examen B bestaat uit 40 meerkeuze vragen waarvan u er maximaal 10 fout mag beantwoorden.
 • De antwoorden worden ingevuld op het antwoordformulier. Dit dient u in te vullen met het aan u verstrekte potlood of een door uzelf meegebrachte balpen. Het vakje waarvan u denkt dat het goed is dient binnen de lijnen te worden ingekleurd. Als u wilt verbeteren kunt u uw eerste antwoord uitgummen of doorhalen en een andere kiezen. Een niet beantwoorde vraag wordt fout gerekend. Als u meerdere vakjes heeft ingekleurd wordt de vraag fout gerekend. Het potlood dient u tegelijk met alle andere formulieren in te leveren. De open vragen vult u op het tweede antwoordformulier in.
 • Tijdens het examen mag u niet overleggen en er mag geen cursusmateriaal op uw tafel aanwezig zijn. Bij constatering van fraude wordt u verwijderd uit de examenruimte en bent u afgewezen.
 • Mobiele telefoons dienen buiten de examenruimte te blijven of uitgezet aan de Examinator in bewaring te worden gegeven. Als u een telefoon bij u houdt en hij gaat af bent u automatisch afgewezen!
 • Niet aangemelde kandidaten dienen voordat het examen begint een aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren.
 • Als u iets wilt vragen doet u dat door middel van het opsteken van een hand, dan komt de examinator of een surveillant naar u toe.
 • Als u klaar ben met het examen dient u de antwoordformulieren, de examenopgaven en het potlood in te leveren. Het achterhouden van examenopgaven zal worden beschouwd als ongeoorloofd toe-eigenen van documenten. Hiervan zal altijd aangifte bij de Politie worden gedaan. Tevens zal het gehele examen ongeldig worden verklaard.
 • Klachten over de uitvoering van het examen kunt u melden aan de examinator. Klachten over de inhoud van het examen worden alleen in behandeling genomen als ze voor het bekend maken van de uitslag aan de examinator zijn doorgegeven. Formulieren waarop u uw klacht kunt indienen en het klachtenreglement kunt u verkrijgen bij de examinator.
 • In geval van een voorleesexamen dient u te weten dat deze mogelijk op een geluidsdrager wordt opgenomen. Praten tijdens dit examen is niet toegestaan.
 • De examenruimte dient vrij te zijn van verstoring. Tafels dienen minimaal 1,5 meter uit elkaar te staan of afdoende maatregelen tegen afkijken te bevatten. De ruimte dient goed verlicht en in de winter verwarmd te zijn.
Document 3.0630.00.010207