Persoonscertificatie

Stichting ATEX is onafhankelijk wat inhoudt dat zij zelf geen examens afneemt. Stichting ATEX heeft het proces van examineren uitbesteed aan ATEX Examencentrum. ATEX Examencentrum coördineert de ATEX examens die worden afgenomen door erkende examencentra.

ATEX examens

ATEX examens kunnen op diverse locaties worden afgenomen om medewerkers te certificeren.

Examenreglement

ATEX hanteert voor al haar examens het ATEX examenreglement. Hierin staat alle informatie en regels met betrekking tot de ATEX examens:

 • soort en vorm examens
 • geldigheidsduur certificaten
 • toelatingseisen examen
 • incompany examens
 • aanmelden kandidaten

Examenleiders en gecommitteerden

De examens worden afgenomen door het ATEX Examencentrum. Steekproefsgewijs woont een gecommitteerde een examen bij om te controleren of de examens conform het examenreglement en het handvest van onafhankelijk en zorgvuldig examineren worden afgenomen. De examinatoren zijn de eindverantwoordelijken tijdens het examen.

Bedrijfscertificatie

Via een bedrijfscertificaat van Stichting ATEX maakt een organisatie zichtbaar dat ze voldoende kennis, kunde en vaardigheden bezit om verantwoord werkzaamheden te kunnen verrichten in een ATEX omgeving en het Managementsysteem Explosieveiligheid (MEV2014) heeft geïmplementeerd. Bedrijfscertificatie is er niet alleen voor bedrijven die zelf een Explosieveiligheidsdocument (EVD) bezitten, maar ook juist voor hun toeleveranciers c.q. contractors.

* Dispensatie

Bedrijven die reeds in het bezit zijn van een norm op het gebied van kwaliteit, of een specifieke toepassing volgens het systeem van ISO 9001 of een BRL, kunnen dispensatie verkrijgen voor de onderdelen die reeds vanuit behaalde certificering getoetst zijn. Hiermee wordt voorkomen dat dubbele beoordelingen plaatsvinden en onnodige kosten worden gemaakt. Voor de MEV zijn dit bijvoorbeeld normen als ISO 9001, ISO 14001 of OHSAS 18001. In het geval van de ACC wordt in ieder geval dispensatie verleend als men reeds gecertificeerd is voor VCA (alle gradaties). Afhankelijk van de soort VCA kan op meerdere onderdelen dispensatie worden verleend. Maar ook als men gecertificeerd is voor andere normen of BRL’s kan op onderdelen dispensatie worden verleend. Wilt u meer weten over dispensatie bij certificering voor MEV of ACC stuur ons dan een email met een kopie van de certificaten die u reeds bezit. Wij zullen dan terugkoppelen voor welke onderdelen u nog gegevens dient aan te leveren om voor de MEV of ACC erkend te worden.

Managementsysteem voor Explosieveiligheid (MEV):

Het Managementsysteem voor Explosieveiligheid is bedoeld voor bedrijven waar explosieve atmosferen voorkomen. Om een bedrijfscertificaat van Stichting ATEX te behalen moet de organisatie een managementsysteem voor explosieveiligheid inrichten, documenteren, implementeren en onderhouden. De bedrijfscertificatienorm is gebaseerd op de ISO-structuur, wat maakt dat het managementsysteem makkelijk te implementeren is bij bedrijven die deze structuur reeds hebben.

MEV is voor bedrijven die zelf over een mogelijk explosieve omgeving beschikken. Voor MEV: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SVMS-007 (sloopnorm) SC-530 (Asbestsanering) SC-540 (Asbestinventarisatie) Voor MEV:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • SVMS-007 (sloopnorm)
 • SC-530 (Asbestsanering)
 • SC-540 (Asbestinventarisatie)

ATEX Checklist Contractors (ACC):

DE ATEX Checklist Contractors is bedoeld voor toeleveringsbedrijven die zelf geen mogelijk explosieve atmosferen kennen binnen hun eigen interne bedrijfsvoering, maar wel werkzaamheden verrichten bij bedrijven met gezoneerde gebieden. Het proces van certificeren voor bedrijven gebeurd door een erkende Certificerende Instelling. Bij een positieve beoordeling wordt de organisatie opgenomen in het openbare ATEX Certificatie Register (ACR).

ACC is voor bedrijven die zelf geen explosieve omgeving hebben maar wel hun medewerkers naar bedrijven sturen waar een explosieve omgeving voor kan komen. Voor ACC:

 • VCA*
 • VCA**
 • VCA**P
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • SVMS-007 (sloopnorm)
 • SC-530 (Asbestsanering)
 • SC-540 (Asbestinventarisatie)