Artikel 1. Algemeen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever de partij die de opdracht geeft

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stichting ATEX en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Stichting ATEX en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De bevestiging heeft normaal een geldigheidsduur van minimaal twee jaar en is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Stichting ATEX verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Alle diensten die door Stichting ATEX worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4. Informatie verstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Stichting ATEX in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever is gehouden Stichting ATEX onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stichting ATEX te beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Stichting ATEX bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, daarbij zoveel mogelijk in acht nemend de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
 2. Stichting ATEX kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van Stichting ATEX .

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Stichting ATEX niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 2. Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking, is Stichting ATEX verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 3. Stichting ATEX zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Prijs

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, Stichting ATEX gerechtigd ia het overeengekomen tarief dien- overeenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Stichting ATEX hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Tenzij Opdrachtgever en Stichting ATEX anders zijn overeengekomen is de verschuldigdheid van Opdrachtgever ten aanzien van de overeengekomen prijs op basis van verrichte werkzaamheden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, en Stichting ATEX ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Stichting ATEX , vanaf de vervaldag aan de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Stichting ATEX maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9. Leveringstermijn

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen, dan gaat de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
 2. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden door Stichting ATEX dienen te zijn afgerond, zijn alleen als fatale termijnen te beschouwen, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is Stichting ATEX gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij te vorderen dat de overeenkomst aan de   omstandigheden worden aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,   naar keuze van Stichting ATEX en met vergoeding door Opdrachtgever van gemaakte kosten, e.e.a. zonder dat Stichting ATEX tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Iedere verplichting van Stichting ATEX tot uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat de uitvoering ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.
 4. Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak voor de uitvoering van werkzaamheden wenste te annuleren dan dient de afzegging uiterlijk drie werkdagen voor het geplande tijdstip te geschieden. Bij afzegging binnen drie werkdagen wordt geacht, dat de Stichting ATEX de afspraak is nagekomen en de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Stichting ATEX zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Stichting ATEX mag worden verwacht. Stichting ATEX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Indien Opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door een fout van Stichting ATEX die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Stichting ATEX voor die schade aansprakelijk tot het bedrag waarvoor de opdracht zou worden uitgevoerd.
 3. Stichting ATEX is nimmer aansprakelijk voor schade die voort kan vloeien uit het feit dat een kandidaat zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren omdat hij/zij niet tijdig het vereiste diploma kan overleggen om daarmee aan te tonen aan bepaalde kwalificaties te voldoen.
 4. Stichting ATEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van bedragen waarop Opdrachtgever jegens een derde aanspraak heeft respectievelijk meent te hebben.

Artikel 11. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en   andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken  hoofde ook jegens Stichting ATEX in verband met het verrichten van werkzaamheden door Stichting ATEX in ieder geval door Stichting ATEX in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepalingen van de Algemene Voorwaarden  geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 13. Strijdige clausules

In het geval dat deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 14. Overname personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan personen, in dienst van, of werkzaam namens de wederpartij, in dienst nemen of werkzaamheden laten verrichten dan wel met deze personen dienaangaande onderhandelen, anders dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Stichting ATEX waarop deze Algemene Voor waarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Stichting ATEX ,waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Stichting ATEX zijn vestigingsplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Stichting ATEX bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college van geschillen voor te leggen.